Hoppa till huvudinnehåll

Policy avseende integritet och hantering av personuppgifter

Avser betodlarna.se.
Version 2018-09-26

Information om cookies finns under punkten 9.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och hantering av personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Svenska betodlarna ek. för. (Betodlarna), org. nr 746000-9348, Box 75, 230 53 Alnarp, e-post: info@betodlarna.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Betodlarna värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatsen betodlarna.se samt för de tjänster som finns på denna webbplats.

2. Personuppgiftsansvarig

Betodlarna är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Betodlarna samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker Betodlarnas webbplats

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som besöker Betodlarnas publika webbplats

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig som besöker vår publika webbplats är:

  • IP-adress

För mer information, se punkten 9 om cookies nedan.

Personuppgifterna lagras på server i anslutning till Betodlarnas kansli.

4.2 För dig loggar in på medlemssidorna på Betodlarnas webbplats, eller som kontaktar oss via kontaktformuläret på webbplatsen

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig loggar in på medlemssidorna, eller kontaktar oss via kontaktformuläret på Betodlarnas webbplats är

  • Namn
  • E-postadress
  • Ärendeinformation som du uppger
  • IP-adress

För mer information, se punkten 9 om cookies nedan.

Personuppgifterna lagras på server i anslutning till Betodlarnas kansli.

5. Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dem i syfte att:

  • Kunna hålla kommunikation i aktuella frågor rörande sockerbetsodling och där kringliggande ämnen med våra medlemmar och andra intresserade av sockerbetsodling.

Personuppgifterna sparas under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar används endast för ändamål enligt punkt 5. Om ändamålet kräver ett postutskick eller liknande från tredje part kommer uppgifterna temporärt att lämnas ut till denna.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon som vill använda dem i kommersiellt syfte.

7. Ändring av integritetspolicy

Betodlarna har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Betodlarna kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att återkalla ditt samtycke.

8. Dina rättigheter

Betodlarna ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Betodlarna kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
  • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
  • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

9. Cookies

Betodlarna.se använder sig endast av cookies om besökaren loggar in. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner/surfplattor. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.

På betodlarna.se används förstapartscookies för inloggade användare. Förstapartscookies sätts av den webbplats som direkt anropas av användaren när denne anger webbplatsens adress genom att skriva in text eller klicka på en länk. Förstapartscookies används på betodlarna.se för att identifiera användaren och komma ihåg gjorda inställningar.

Fördjupad information om vad cookies är samt hur du kan rensa/blockera cookies hittar du på www.minacookies.se.

10. Kontaktinformation

10.1 Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Kontaktinformation hittar du nedan.

10.2 Information om personuppgiftsbehandling hos Betodlarna

Svenska betodlarna ek. för. org. Nr 746000-9348 är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga produkter och tjänster på webbplatsen. Kontakta oss gärna på nedan angivna postadress, e-post eller telefon.
Postadress: Betodlarna, Box 75, 230 53 Alnarp
E-post: info@betodlarna.se
Telefon: 0708-46 40 11

10.3 Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan angivna adress.
Postadress: Betodlarna, Box 75, 230 53 Alnarp
E-post: info@betodlarna.se

10.4 Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på info@betodlarna.se eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress.
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se